Tulosta

Liite : Perustavan kokouksen pöytäkirjaan kohtaan 7.

SUKUSEURAN MALLISÄÄNNÖT

Sukuseura ry:n säännöt

 

1. § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on TIITTANEN / TIITTA - SUKUSEURA r.y, kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii :

- järjestämään yhteisiä kokouksia ,sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia

- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon

- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta ,perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

 

3.§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö ,joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän seuran liittymis ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen korkean iän ,sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen ,joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 -vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä ,jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön ,joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 

4. § HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus ,joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ,varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi ( 5) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin,rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii .

Hallitus on päätösvaltainen ,kun vähintään puolet sen jäsenistä ,puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on läsnä.Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheennjohtajan mielipide ,vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

5.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

 

7.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisena ja sähköpostitse niille jäsenille,jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ja julkaisemalla ilmoitus Karjala lehdessä ja Jaakkima sanomissa.

 

8.§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään ,kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa 1/ 10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais-ja kunnia jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide ,jota on kannattanut yli puolet annatuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9.§ VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään seuran tilinpäätökset ,vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ,tulo-ja menoarvio sekäliittymis-ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi ,on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin ,että asia voidaan sisällyttää kokoukutsuun.

 

10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan( 3/ 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä . Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.